Privacy Statement


Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 14 januari 2019


Congres Bureau Friesland, gevestigd aan de Dobbe 3c, 9022 BE in Mantgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en de bezoekers van onze website van groot belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Congres Bureau Friesland houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in verband met de website is Congres Bureau Friesland.

U kunt ons in verband met deze Privacyverklaring bereiken via de volgende contactgegevens:

www.congresbureaufriesland.nl 
De Dobbe 3c
9022 BE
Mantgum
058- 250 20 21

Jant van Dijk is de contactpersoon gegevensbescherming van Congres Bureau Friesland. Zij is te bereiken via: jant@congresbureaufriesland.nl.


Wij verwerken persoonsgegevens

Congres Bureau Friesland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (klant), u een leverancier bent of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van het contactformulier of u in te schrijven voor een congres, evenement, symposium of andere bijeenkomst (inschrijver).

Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en/of opgegeven interesses. Congres Bureau Friesland gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor onze overige dienstverlening of interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Congres Bureau Friesland op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld echter nooit zonder uw expliciete toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Contactgegevens (NAW) van de klant, leverancier of inschrijver
 • Bedrijf van de inschrijver
 • Functie van de inschrijver
 • E-mailadres van de klant, leverancier en inschrijver
 • Dieetwensen van de inschrijver
 • Specifieke/ bijzondere gegevens, gewenst door de klant
 • Indien nodig voor onze dienstverlening voor u, uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens
 • Kamer van koophandel nummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website en IP-adres

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een meer informatie over onze dienstverlening via het invullen van ons formulier op onze website, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Congres Bureau Friesland. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Congres Bureau Friesland.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze dienstverlening en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Congres Bureau Friesland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U een voorstel of offerte te kunnen sturen
 • Het afhandelen van uw factuur en uw betaling. De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.
 • U uit te nodigen voor een congres, symposium, evenement of een andere bijeenkomst en het bijhouden van een deelnameregistratie
 • Ten behoeve van de uitvoering van de met u overeenkomen opdracht of overeenkomst; 
 • Het verzenden van een bevestiging voor een congres, symposium, evenement of andere bijeenkomst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten;
 • Om goederen en diensten bij u (af) te kunnen leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tenzij een andere bewaartermijn is overeengekomen, bewaren wij persoonsgegevens van klanten en relaties zo lang als nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Administratie

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Congres Bureau Friesland verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Congres Bureau Friesland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Congres Bureau Friesland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jant@congresbureaufriesland.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Congres Bureau Frieslandneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met jant@congresbureaufriesland.nl


Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.